Phương Pháp Khác

TÁC DỤNG CỦA XOA BÓP
Ngày 17/04/2014 12:00:12
Với bàn tay điêu luyện của nhà trị liệu, xoa bóp có cả tác dụng sinh lý và tác dụng tâm lý. Hai tác dụng này bổ trợ và cộng hưởng với nhau, giúp xoa bóp trở thành một trong những phương pháp vật lý trị liệu phổ dụng nhất. ...
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ ĐỐI VỚI XOA BÓP
Ngày 17/04/2014 12:23:45
Để xoa bóp phát huy tác dụng, nhà trị liệu cần có kiến thức về giải phẫu, nhất là vùng được xoa bóp. Sinh lý và sinh lý bệnh của vùng can thiệp và toàn cơ thể cũng cần được xem xét. Ngoài việc thành thạo nguyên lý và kỹ thuật xoa bóp, nhà trị liệu cũng cần các đức tính như kiên nhẫn và tận tụy với bệnh nhân, cả bằng lời nói và hành động. ...