Kỹ Thuật Thư Giãn

KỸ THUẬT TƯỞNG TƯỢNG THƯ GIÃN
Ngày 17/04/2014 12:25:43
Để tưởng tượng có hiệu quả, bệnh nhân cần ở trạng thái thư giãn. Thậm chí có nhà khoa học còn xem thư giãn là điều kiện tuyệt đối của tưởng tượng. Bệnh nhân có thể dùng tiếp cận bất kỳ nếu cảm thấy nó phù hợp với mình, nhưng các tiếp cận thụ động là thích hợp nhất. Như vậy thư giãn vừa là tiền điều kiện, vừa là hệ quả của tưởng tượng. ...