Điện Trị Liệu

TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA SIÊU ÂM
Ngày 17/04/2014 12:16:26
Siêu âm điều trị có thể tạo ra đáp ứng nổi bật về lâm sàng tại các mức tế bào, tổ chức và cơ quan qua hai tác dụng nhiệt và phi nhiệt. Siêu âm tác dụng lên cả tổ chức khỏe mạnh và bệnh lý. Có giả thuyết cho rằng, tổ chức bệnh lý đáp ứng với siêu âm mạnh hơn so với tổ chức bình thường. Khi siêu âm dùng với chế độ nhiệt, các hiệu ứng phi nhiệt vẫn xuất hiện và có thể làm tổn thương tổ chức không bệnh lý. Do đó cần lựa chọn các tham số điều trị thật cẩn thận; tuy nhiên hiệu ứng phi nhiệt có thể xuất hiện với tác dụng nhiệt tối thiểu. ...