DỰ ÁN
Xây dựng chuỗi vật lý trị liệu
Ngày 06/11/2014 13:16:34
Xây dựng chuỗi các cơ sở vật lý trị liệu, đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh trước khi triển khai sang các địa bàn khác, với các yêu cầu tinh gọn, hiện đại và hiệu quả, mức đầu tư ban đầu khiêm tốn. ...