Đau

ĐÁNH GIÁ ĐAU
Ngày 17/04/2014 11:53:37
Đánh giá là thành tố quan trọng nhưng cũng đầy thách thức của một kế hoạch kiểm soát đau bất kỳ. Đánh giá đau cần xác định được nguyên nhân, vị trí, cường độ và thời gian đau, cũng như mức độ ảnh hưởng của đau đối với sức khỏe người bệnh ...